Ban lãnh đạo
 • Đoàn Thị Tuyết Nhung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Email:
   dttnhung.c3hq@yenbai.edu.vn
 • Nguyễn Thế Bình
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu Trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Email:
   ntbinh.c3hq@yenbai.edu.vn
 • Tô Thị Thịnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Email:
   ttthinh.c3hq@yenbai.edu.vn
 • Nguyễn Đông Vụ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Email:
   ndvu.c3hq@yenbai.edu.vn
 • Nguyễn Thị Như Hoa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Email:
   ntnhoa.c3hq@yenbai.edu.vn
 • Lương Thúy Quỳnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Email:
   luongthuyquynh1985@gmail.com
 • Nông Thanh Lượt
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Email:
   ntluot.c3hq@yenbai.edu.vn
 • Mai Thị Hoa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Email:
   mthoa.c3hq@yenbai.edu.vn
 • Hoàng Văn Lượng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Email:
   hvluong.c3hq@yenbai.edu.vn
 • Nghiêm Thị Nhung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ viên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Email:
   ntnhung.c3hq@yenbai.edu.vn
 • Đỗ Thị Bích Ngọc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Email:
   dtbngoc.c3hq@yenbai.edu.vn
 • Triệu Trung Kiên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Email:
   ttkien.c3hq@yenbai.edu.vn
Tin tức
Tin đọc nhiều