Ban lãnh đạo
 • Nguyễn Thị Như Hoa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
  • Email:
   ntnhoa.c3hq@yenbai.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Lương Thúy Quỳnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
  • Email:
   luongthuyquynh1985@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Nông Thanh Lượt
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
  • Email:
   ntluot.c3hq@yenbai.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Mai Thị Hoa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
  • Email:
   mthoa.c3hq@yenbai.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Hoàng Văn Lượng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
  • Email:
   hvluong.c3hq@yenbai.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Nghiêm Thị Nhung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ viên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
  • Email:
   ntnhung.c3hq@yenbai.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Đỗ Thị Bích Ngọc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
  • Email:
   dtbngoc.c3hq@yenbai.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Triệu Trung Kiên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
  • Email:
   ttkien.c3hq@yenbai.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Đào Thu Hiền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
  • Email:
   dthien.c3hq@yenbai.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Nguyễn Thị Lan Huệ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
  • Email:
   ntlhue.c3hq@yenbai.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
Tin tức
Tin đọc nhiều