Ban lãnh đạo
 • Đỗ Quang Trung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Email:
   dqtrung.c3hq@yenbai.edu.vn
 • Đỗ Anh Tuấn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Email:
   datuan.c3hq@yenbai.edu.vn
 • Trịnh Phương Nga
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Email:
   tpnga.c3hq@yenbai.edu.vn
 • Trần Văn Cảnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Email:
   tvcanh.c3hq@yenbai.edu.vn
 • Hoàng Việt Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Email:
   hvha.c3hq@yenbai.edu.vn
 • Nguyễn Thị Lan Hương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ Trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Email:
   ntlhuong.c3hq@yenbai.edu.vn
 • Đặng Tuấn Long
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   tổ viên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Email:
   dtlong.c3hq@yenbai.edu.vn
 • Nông Thanh Loan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ viên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Email:
   ntloan.c3hq@yenbai.edu.vn
 • Đỗ Trường Sơn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Email:
   dtson.c3hq@yenbai.edu.vn
 • Bùi Thị Thu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Email:
   btthu.c3hq@yenbai.edu.vn
 • Nguyễn Thị Dung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Email:
   nthidung@yenbai.edu.vn
 • Trần Thị Hiên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Email:
   tthien.c3hq@yenbai.edu.vn
Tin tức
Tin đọc nhiều