Ban lãnh đạo
 • Nguyễn Thế Bình
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu Trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Email:
   ntbinh.c3hq@yenbai.edu.vn
 • Trần Thế Hồng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu Trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Email:
   tthong.c3hq@yenbai.edu.vn
 • Nguyễn Xuân Tuyên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Email:
   txng62@gmail.com
Tin tức
Tin đọc nhiều